Zarząd Fundacji ARTeria

Zgodnie z §16 statutu Fundacji ARTeria zarząd Fundacji:

  1. Reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych.
  3. Zarządza majątkiem Fundacji.
  4. Zatrudnia pracowników Fundacji.
  5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe.
  6. Nadaje honorowy tytuł dobroczyńcy Fundacji zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundatora.
  7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
  8. Uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji oraz roczne preliminarze kosztów Fundacji.
  9. Występuje do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
  10. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Obecny Zarząd Fundacji ARTeria:

Anna Ochmann – prezes

Krystyna Sośnierz – wiceprezes