Projekty realizowane ze środków publicznych

Fundacja ARTeria zrealizowała/realizuje obecnie następujące projekty ze środków publicznych:

 • „Wzmoc­nienie struk­tury oraz zasobów instytucjonal­nych i kadrowych Fun­dacji ARTeria” [Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, kom­ponent „Demokracja i spo­łeczeń­stwo obywatelskie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; wartość projektu 62.212,00 zł.; realizacja 1.10.2007 r. do 31.03.2008 r.]
 • II Śląski Festiwal „Zakątek Zwierzątek” [Fun­dusz Inicjatyw Obywatel­skich; wartość projektu 33 930 zł.; realizacja w 2008 r.]
 • Integracja organizacji kul­tural­nych z obszarów wiej­skich woj. śląskiego szansą na profesjonalizację i podniesie efek­tyw­no­ści ich działania” [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.4.2; wartość projektu 707.245,00 zł.; realizacja 1.09.2008 r. do 31.12.2009 r.]
 • UJAWNIONY [projekt wydawniczo – wystawienniczy związany z dziedzictwem niematerialnym przybliżający sylwetkę gen. brygady Pawła Łaszkiewicza pseudonim „Rawicz”; Otwarty konkurs ofert Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; wysokość projektu 8.000,00 zł.; czas realizacji: 15.03. 2011 r. do 15.06.2011 r.]
 • „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” [Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1; wartość projektu 670.111,00 zł.; realizacja od 1.09.2011 r. do 31.12.2012 r.]
 • „Kooperatywność, komunikatywność, kreatywność” [Fun­dusz Inicjatyw Obywatel­skich; wartość projektu 156 441,00 zł.; realizacja 1.09.2012 r.do 30.06.2013 r.]
 • European Cultural Learning Network [Leonardo da Vinci  - Lifelong Learning Programme; wartość projektu 701 708,00 euro; realizacja 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r.]
 • XI Śląskie Warsztaty Tańca Ulicznego i Nowoczesnego, VII Śląski Turniej Tańca Ulicznego oraz towarzyszące im warsztaty fotograficzne pod tytułem „Zatańczeni” [otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Zabrze w 2013 roku; dofinansowanie w kwocie 3 800 zł.; realizacja od 1.04. 2013 r. do 31.08.2013 r.]
 • WinJazz - Woman in Jazz [Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; wartość projektu 54.094,00 euro; realizacja: 1.05.2015 r. Do 31.12.2015 r.]

 • Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe's Creative Industries [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 410 343,00 euro, realizacja od  1.11.2015 r. do 1.09.2018 r.]

 • ArtENprise - Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills [ERASMUS+, sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’; wartość projektu 214 989,00 euro, realizacja od  1.10.2016 r. do 30.09.2018 r.]

 • jako sieć CULTURE ACTION EUROPE (Fundacja ARTeria, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Międzynarodowe Centrum Kultury) Act for Culture in Europe - Phase II [Creative Europe, Sieci Europejskie, wartość projektu 250 000 euro, realiacja od 1.04.2014 r. do 28.02.2015]