Kontrole

24 września 2012 r. przedstawicielki Sekcji ds. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich będącego Instytucją Wdrażającą PO FIO 2012, zrealizowały wizytę monitorującą stanu realizacji projektu „Komunikatywność, kooperatywność, kreatywność” wdrażanego przez Fundację ARTeria w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012/2013. Wizyta dotyczyła merytorycznego zakresu realizacji projektu.

5,6,7 grudnia 2012 r. - kontrola planowa realizacji projektu „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 8.1.1. w woj. śląskim). Kontrola dotyczyła prawidłowości i efektywności realizacji projektu, m.in. dokumentacji dotyczącej ścieżki audytu, zarządzania i personelu projektu, uczestników projektu, rozliczeń finansowych, postępu rzeczowego (stopnia wykonania rezultatów/produktów/zadań), zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, realizacji obowiązków wynikających z przepisów o pomocy publicznej, stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług, działań informacyjnych, monitoringu, sprawozdawczości oraz sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem.

12-16 kwietnia 2013 r. – kontrola Fundacji ARTeriajako płatnika składek od początku jej działalności przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS, zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.